Bulgasari vol.20 - 2004.6.27 @ Rush
- Toyozumi Yoshisaburo
, Choi Chang Woo, Joe Foster, Sato Yukie, Choi Joonyong, Hong Chulki, Lee Hanjoo, itta

Toyozumi Yoshisaburo & Sato Yukie Special Live - 2004.6.25 @ AURA       -pictures-

Toyozumi Yoshisaburo

 

1943년 요코하마 생. 1960년대 말부터 자유 즉흥적인 연주를 시작한, 일본 프리 재즈의 창시자의 한 사람. 전설적 타악기 연주자. 1971년 단신 미국에 가 AACM에 참가. 1972년 파리에서 활동. 그 후 전세계를 투어. 1980년대부터 현재까지 전세계에서부터 음악가들을 일본에 초빙 하고 정력적으로 라이브 활동. Misha Mengelberg, Han Bennink, Derek Bailey, Leo Smith, Joseph Jarman, Fred Frith, John Zorn, Phil Minton, 등 다수. 한국에도 많이 와서 공연을 하고 있음.


                                                                      리포트는 조만간 업데이트될 예정입니다.


                                    Hong Chulki, Choi Joonyong, Lee Hanjoo


                                                                       Joe Foster, Choi Chang Woo


                           Toyozumi Yoshisaburo

                                                      Sato Yukie, Toyozumi Yoshisaburo, itta

                         Sato Yukie, Toyozumi Yoshisaburo, Choi Chang Woo

                                                                                                                                      back