I.S.O. live in Seoul - 2004.4.5 @ LOVO
- Ichiraku Yoshimitsu, Sachiko M, Otomo Yoshihide, Lee Hanjoo, Choi Joonyong, Hong Chulki,   Sato Yukie

 


  * concert information *                                             리포트는 조만간 업데이트될 예정입니다.


                         Lee Hanjoo, Sato Yukie, Choi Joonyong , Hong Chulki


                                               Otomo Yoshihide


                                       Sachiko M

                                          Ichiraku Yoshimitsu

                                                                                                                      back