I.S.O. live in Seoul - 2004.4.3 @ Samilro Changgo Theatre
- I.S.O. (Ichiraku Yoshimitsu + Sachiko M + Otomo Yoshihide), Choi Joonyong, Hong Chulki, Sato Yukie

 


  * concert information *                                                          리포트는 조만간 업데이트될 예정입니다.


                                    Choi Joonyong , Hong Chulki


                                        Sato Yukie


                                               Ichiraku Yoshimitsu


                                                               Sachiko M

                                                           Otomo Yoshihide


                                                                                   I. S. O.

                                                                                                                                                         back